I. Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 83645802 handelend onder de naam Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse.

2 Website: de website van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse, te raadplegen via www.insa-foundation.org en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse slechts bindend, indien en voor zover deze door Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse en het voldoen aan de daarbij door Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse daarvan in kennis te stellen, zodat Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse is ontvangen, stuurt Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse te retourneren, dan wel binnen deze termijn Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse

Weena 290

3012 NJ, Rotterdam

3 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

4 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse, dan kan hij bij Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Indien de Klant het niet eens is met de reactie op de klacht vindt binnen twee weken een nader overleg plaats tussen Klant en Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse om tot een wederzijds aanvaarde oplossing te komen.

4 Indien Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse en Klant in dit nadere overleg niet tot een wederzijds aanvaarde oplossing komen kan in onderling overleg een MfN geregistreerde mediator worden ingeschakeld of de kwestie worden voorgelegd aan een arbiter, benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut.

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse.

5 De aansprakelijkheid van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse meldt.

7 In geval van overmacht is Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse.

Persoonsgegevens

1 Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse

Weena 290

3012 NJ, Rotterdam

tel 0652392871

e info@insa-foundation.org

KvK 83645802

BTW NL862945501B01

 

II. Privacy Verklaring

Stichting INSA, gevestigd aan Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.insa-foundation.org; Weena 290 3012 NJ, Rotterdam +31646182528

L.M. Ilgen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse. Zij is te bereiken via privacyloket@insa-foundation.org. Telefoonnummer +31646182528.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting INSA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app en/ of via andere diensten van INSA

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting INSA verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in specifieke producten waarvoor ons opdracht is gegeven. Afhankelijk van het product kunnen deze zijn:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– Biometrische gegevens

De gegevens die daadwerkelijk nodig zijn voor het specifieke product waartoe ons opdracht wordt gegeven, worden in het contract of in de overeenkomst van de opdracht specifiek vermeld. Als de bijzondere gegevens niet nodig zijn voor het product, worden deze persoonsgegevens ook niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting INSA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Stichting INSA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Bij opdrachten die INSA uitvoert voor de overheid (zoals ministeries, politie en

justitie), volgt INSA de richtlijnen van die specifieke overheidsinstantie. INSA zal

daarbij deze richtlijnen in de opdracht verwerken. Indien er bij deze overheidsorganisatie

richtlijnen missen die INSA zelf hanteert, vult INSA de AVG richtlijnen aan. Deze worden

wederom specifiek verwerkt in het contract of in de overeenkomst tussen INSA en

de overheidsinstantie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting INSA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting INSA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting INSA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Het termijn van onze bewaartermijnen is afhankelijk van de opdracht:

– Bij coaching producten:

  In ieder geval zolang de coaching loopt, tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van

het traject, voor het geval een coachee besluit het traject weer op te pakken.

– Bij teamanalyse producten:

Zolang de opdracht loopt. Daarna wordt er een rapportage aan de opdrachtgever –

verstrekt. INSA vernietigt de gegevens zodra de opdracht volledig is afgerond.

– Bij onderhandelingen en mediation producten:

In ieder geval zolang de onderhandeling of mediation loopt. Per onderhandeling of

mediation wordt er contractueel vastgelegd wat de bewaartermijnen zullen zijn van

die specifieke opdracht.

– Bij trainingsproducten:

Zolang de opdracht duurt. Na het afsluiten van de trainingen worden bijzondere

persoonsgegevens direct vernietigd. Bedrijfsgegevens en de gegevens van

contactpersonen worden door INSA opgeslagen met een termijn van vijf jaar, zodat

er communicatie mogelijk blijft over vervolgtrajecten van trainingen.

– bij wetenschappelijk onderzoek: zolang het onderzoek duurt en de verantwoording ervan vereist dat basisgegevens bewaard blijven; INSA conformeert zich aan de richtlijnen van de Universiteit van Amsterdam ter zake.

– Voor de licentiehouders van INSA, verwerkt INSA een separate overeenkomst, over

het bewaartermijn van de gegevens van de licentiehouders.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting INSA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting INSA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting INSA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting INSA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid tussen licentiehouders en partners van INSA. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere licentiehouder of partners van INSA, door u te sturen. Overdraagbaarheid van uw gegevens naar andere bedrijven is niet mogelijk, daar INSA werkt met een uniek analyse systeem dat enkel kan worden uitgevoerd door licentiehouders en partners van INSA. Alleen op deze manier kunt u er vanuit gaan dat de specifieke gegevens van uw INSA analyse op kwaliteit zijn gewaarborgd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyloket@insa-consultancy.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting INSA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting INSA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacyloket@insa-foundation.org.

III. Annulering deelname aan een training

Bij annulering door een deelnemer aan een training geldt het volgende (uitgegaan wordt van kalenderdagen):

  • annulering tot vier weken voor de start van de training is kosteloos;
  • bij annulering binnen vier weken maar langer dan twee weken voor de start van de training is de helft van de trainingskosten verschuldigd;
  • bij annulering binnen twee weken voor de start van de training zijn de volledige trainingskosten verschuldigd.

In overleg met INSA kan worden bepaald onder welke voorwaarden hernieuwde deelname mogelijk is.

IV. Copyright

De inhoud van deze website (inclusief alle elementen van website vormgeving, tekst, figuren, foto- en videomateriaal, alle broncodes en software) zijn exclusief eigendom van het Instituut  voor Non-verbale Strategie Analyse, behalve wanneer dat uitdrukkelijk is aangegeven.

U kunt de website bekijken en delen ervan op uw persoonlijke computer downloaden mits dit materiaal alleen wordt gedownload om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik uitgesloten. het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse niet toegestaan om:

  • materiaal op te slaan voor andere doeleinden dan boven genoemd,
  • kopieën te printen behalve om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik uitgesloten,
  • materiaal (digitaal) te reproduceren, kopiëren, verzenden of publiceren,
  • wijzigingen aan te brengen in de inhoud

Neem in geval van twijfel contact met ons op: info@insa-foundation.org