Master Non-verbale Strategie Analyse

Trainings-eigenschappen

Data

Variabel

Duur

doorlooptijd is variabel

Niveau

Van basis naar master

Kosten
  • 5300,00 excl. BTW voor bedrijven en organisaties.
  • 4800,00  excl. BTW voor zelfstandigen.

De INSA Methode volledig meester worden

Deze opleiding leidt je op tot Master Non-verbale Strategieanalyse. Met dit certificaat kun je licentiehouder worden en de INSA Methode commercieel toepassen onder de kwaliteitsborging van INSA. Certificering en licentie leveren tevens de mogelijkheid op om door INSA te worden ingeschakeld voor werkzaamheden. Je kunt de opleiding ook modulair volgen door eerst de hieronder benoemde trainingen te doorlopen en daarna de opleiding te voltooien met de overige elementen.

 

Wat leer je tijdens de opleiding?

  • Je krijgt inzicht in de betekenis van repeterende microbewegingen in het gezicht voor de persoonlijkheid en het voorkeursgedrag van personen.
  • Je krijgt inzicht in de eigen non-verbale presentatie en de effecten daarvan op anderen.
  • Je leert jouw eigen oordeel los te laten en meer objectief naar anderen te kijken
  • Je krijgt snel en diepgaand inzicht in de onderlinge dynamiek in teams.
  • Je krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met de INSA Methode te werken (bijvoorbeeld in het geven van trainingen, de uitvoering van consultancy, het analyseren en begeleiden van teams, in individuele coaching).

 

Waarnemingsvermogen en professionele ethiek

De INSA-Methode vraagt het vermogen om zorgvuldig en tegelijkertijd ook snel te observeren. De kwaliteit van de analyse is bepalend voor de juistheid, bruikbaarheid en acceptatie van de toepassing bij de klant. De methode vraagt zowel een hoog vaardigheidsniveau als een sterke professionele ethiek. In de opleiding worden hiertoe waarborgen geschapen, onder meer door een gesprek met INSA over jouw ambities en leerweg, voorafgaand aan de afrondingsfase van de opleiding. De kwaliteit staat te allen tijde voorop.

Kennis en inzicht

Kennis en inzicht in de theorie van non-verbale strategieanalyse wordt opgedaan in de training  Door-zien en Trefzeker Handelen.  Met deze training leer je tevens de basisvaardigheden voor het toepassen van de methode. Met (maandelijks georganiseerde) online Oefenmiddagen wordt de analysevaardigheid aangescherpt. De deelnemer dient tenminste 3 Oefenmiddagen te volgen (naast de middagen die bij de genoemde training behoren).

 

Vaardigheden en zelfinzicht

Tijdens de trainingen worden analysevaardigheden opgedaan voor de relevante non-verbale signalen en het vermogen de analyse om te zetten in een gerichte aanpak. Daartoe worden er online oefenmiddagen georganiseerd. Uiteraard zijn ook algemene vaardigheden van belang om het INSA-concept in de eigen professionele praktijk in te kunnen zetten. Om goede non-verbale strategie-analyses te kunnen uitvoeren en anderen daarin te kunnen trainen, adviseren of coachen, is het van belang inzicht in het eigen gedrag te hebben. De kwaliteit van de toepassing van het concept is – gezien de grote impact ervan – uiterst belangrijk. De training Zelfinzicht en Persoonlijke Invloed geeft je een goede en praktische basis. Ook kan persoonlijke coaching door één van de INSA coaches tot het maatwerk behoren.

 

Certificering en licentie

Ter toetsing van de beheersing van de relevante theorie wordt een paper verlangd waarin de INSA Methode in verband is gebracht met opgegeven literatuur (3 boeken) en met een onderwerp naar keuze. Voor de toetsing van de analysevaardigheid en het vermogen de analyse te koppelen aan (interactie-) gedrag wordt er een analyse examen afgenomen. Paper en examen kunnen in willekeurige volgorde worden gedaan.

Bij het certificaat kan de deelnemer een licentieovereenkomst afsluiten om commerciële activiteiten te ontplooien met gebruikmaking van het INSA-concept.

Om de licentie te kunnen behouden, dient de gecertificeerde jaarlijks de dag voor licentiehouders bij te wonen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het concept en de toepassingen ervan. INSA zorgt ervoor dat de licentiehouders steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het concept en de toepassingen. INSA verstrekt steeds de meest recente versie van het basismateriaal voor trainingen. Daarnaast neemt de licentiehouder aan tenminste twee Oefenmiddagen per jaar deel om de analytische vaardigheid op peil te houden.

 

Kosten en studietijd

Het hele traject tot certificering kost € 5300,00 excl. BTW voor bedrijven of organisaties, € 4800,00 excl. BTW voor zelfstandigen.

De kosten van de jaarlijkse verlenging van de licentie zijn € 525,– excl. BTW (eventueel te indexeren aan de algemene prijsontwikkeling).

De studietijd is variabel: afhankelijk van de momenten waarop de deelnemer de trainingen en Oefenmiddagen doorloopt en de tijd die men beschikbaar heeft voor de paper.

 

Algemene voorwaarden

De licentie wordt verstrekt op persoonlijke titel, de licentie is niet overdraagbaar. Aan de licentie is een licentiehouders overeenkomst verbonden die de rechten en plichten regelt.